ما هرچه داريم از محرم و صفر است.(امام خميني(ره)) 

 

 

 

 

آدرس : شهر ری, میدان شهدای شاملو, جنب فرمانداریتلفن : 55968371دورنگار : 55935454رايانامه : school@allamehshrey2.ir